kzruen

Цифрлық Қазақстанды дамытудың негіздерінің бірі ретінде жеке тұлғаның тұрақты дамуына ықпал ететін ақпараттық технологиялар мен жүйелерді құру

Жоба туралы ақпарат

Жобаның түрі: ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруы

Жобаның шифры: BR05236839 (01.01.2018 – 31.01.2020)

Атауы: Цифрлық Қазақстанды дамытудың негіздерінің бірі ретінде жеке тұлғаның тұрақты дамуына ықпал ететін ақпараттық технологиялар мен жүйелерді құру.

Зерттеу, әзірлеу немесе жобалау объектісі: Электронды мәтіндік ақпарат көздері мен олардың мазмұны

Жұмыс мақсаты: Осы жұмыстың мақсаты – жарияланған мәтіндік ақпараттарды талдау және олардың ақпараттық-аналитикалық жүйе шеңберінде алгоритмдік іске асыру негізінде ашық ақпарат көздерінің қоғамға әсерін бағалаудың әр түрлі әдістерін зерттеу және дамыту.

Зерттеу әдістері: Мақсатқа жету және зерттеу мәселелерін шешу үшін жұмысдың әрбір кезеңінде: социологиялық зерттеу, сараптамалық шолу, ғылыми және аналитикалық әдебиеттерді синтездеу әдісі, индекстерді құрастырудың қосымша әдісі, байқау, жүйелеу, синтездеудің жалпы статистикалық әдістері, статистикалық әдістер сияқты түрлі әдістер мен тәсілдер пайдаланылды. әдіс, контекстік, дискурстық, түсіндірме, прагматикалық және компоненттік талдаудың лингвистикалық әдістері, интроспекция және т.б.

Қолдану облысы: Зерттеудің нәтижелері ашық мәтіндік ақпарат көздерінің қоғамға әсерін бағалаудың автоматтандырылған жүйесін әзірлеу үшін қолданылатын болады. Зерттеудің нәтижелері саясаттану, әлеуметтану, журналистика, ақпараттық технологиялар саласында қолдану үшін пайдалы болады.

Ғылыми жетекші: Мусабаев Р.Р. (ҚР БҒМ ҒК АЕТИ)

Ұйымдастырушы – орындаушы: ҚР БҒМ ҒК АЕТИ, Бірлесіп орындаушы: АҚ «АТО» ҚР БҒМ