kzruen

Графодинамика және дискретті дифференциалдық геометрия әдістерімен кешенді жүйелерді модельдеу

Жоба туралы ақпарат

Жобаның түрі: ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруы

Жобаның шифры: № APOS 134227 (01.01.2018 – 31.12.2020)

Атауы: Графодинамика және дискретті дифференциалдық геометрия әдістерімен кешенді жүйелерді модельдеу.

Зерттеуәзірлеу немесе жобалау объектісіКүрделі табиғи және техногендік жүйелер.

Жұмыс мақсаты Дискреттік дифференциалды геометрия мен графикалық теорияны синтездеуге негізделген графикадинамика әдістерімен күрделі жүйелерді модельдеу.

Зерттеу әдістеріГрафикалық теория мен дискретті дифференциалды геометрия негізінде таратылған жүйелердің желілік модельдері. Жүйенің кеңістіктік күрделілігі өлшенген шыңдармен және жуықтаушы графиканың жиектерімен кодталады. Уақыт өте келе жүйенің өзгеруі графиктің уақыттық өзгеруіне әкеледі – граф-динамика. Сандық дескрипторлар дискретті Лаплацианның спектрі және Риччи дискретті қисықтығы болып табылады. Графодинамика биология, информатика, инженерия, көлік, физика, химия, нейрофизиология, медицина және астрономиядағы процестер мен жүйелердің әмбебап үлгісі бола алады.

Қолдану облысы: Графикалық динамика информатика, машина жасау, көлік, физика, нейрофизиология, медицина және астрономиядағы процестер мен жүйелердің әмбебап үлгісі бола алады. Жобаның негізгі мақсаттарының бірі – ғарыштық ауа-райының параметрлерін анықтайтын Күннің белсенді аймақтарының отқа дейінгі режимдерін анықтау.

Ғылыми жетекші: Каримова  Л.М. (ҚР БҒМ ҒК АЕТИ)

Ұйымдастырушы – орындаушы: ҚР БҒМ ҒК АЕТИ