kzruen
Email :
Phone :

Жұмажанов Бағашар Жұмажанұлы

ҚР БҒМ ҒК “Ақпараттық және есептеу технологиялары институты” аға ғылыми қызметкері, қауымдастырылған профессор

Өмірбаяны

2004 жылы Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің физика-математика факультетін “Информатика және математика”мамандығы бойынша бітірген. 2008 жылы ҚазЭУ жанындағы магистратураны бітірді. Т. Рысқұловтың “Ақпараттық жүйелер” мамандығы бойынша бітірген. 2011 жылы техника ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғады. Қазіргі таңда “сандық инженерия және деректерді талдау”ББ қауымдастырылған профессоры болып табылады.

Ғылыми еңбектер

 1. Ө.Ж. Мамырбаев, А.С. Кыдырбекова, Б.Ж. Жумажанов, Д.О. Оралбекова. Распознавание голоса с использованием x-векторов. Вестник Алматинского университета энергетики и связи № 1 (52) 2021. с. 69-77
 2. Авторское свидетельство “Система автоматического распознавания казахской речи на основе интегральной архитектуры” № 15501 от 25.02.2021. Авторы: О.Ж. Мамырбаев, Д.О. Оралбекова, А.С. Кыдырбекова, Б.Ж. Жумажанов, Т.Тұрдалықызы.
 3. Мамырбаев О.Ж., Оралбекова Д.О., Кыдырбекова А.С., Жумажанов Б.Ж. , Тұрдалықызы Т. Интегральная гибридная модель на основе СТС и механизма внимания для распознавания казахской слитной речи. Международная научно-практическая конференция “Сатпаевские чтения – 2021” Труды сатпаевских чтений “Сатпаевские чтения – 2021”, Том 2, Алматы, стр. 48-52
 4. Mamyrbayev, O., Kydyrbekova, A., Alimhan, K., Oralbekova, D., Zhumazhanov, B., Nuranbayeva, B. (2021). Development of security systems using DNN and i & x-vector classifiers. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (9 (112)), 32–45. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.239186
 5. Мамырбаев О.Ж., Оралбекова Д.О., Othman M., Тулендиев Д.М., Жумажанов Б., Турдалыкызы Т. Распознавание казахской речи на основе интегральной модели RNN-T. VІ Международная научно-практическая конференция “Информатика и прикладная математика. 29 сентября – 1 октября 2021 г., Алматы, Казахстан. C.322-327
 6. Мамырбаев О.Ж., Оралбекова Д.О., Othman M., Тулендиев Д.М., Жумажанов Б., Турдалыкызы Т. Исследование интегральной модели на основе внимания для автоматического распознавания казахской речи. Материалы Международной научной конференции в области информационных технологий, посвященной 75-летию профессора У.А. Тукеева. 8 октября 2021 г., Алматы, Казахстан. C.86-89
 7. Mamyrbayev O., Oralbekova D., Alimhan K., Othman M., Zhumazhanov B. Realization of online systems for automatic speech recognition// News of the National academy of sciences of the republic of Kazakhstan. – 2021. – Vol. 6, № 340. – P. 66 – 72 // doi.org/10.32014/2020.2518-1726.64
 8. Авторское свидетельство “Система идентификации и аутентификации через речевые технологии” № 23323 от 04.02.2022. Авторы: Оралбекова Д.О., Мамырбаев О.Ж., Алимхан К., Кыдырбекова А.С., Жумажанов Б.Ж., Турдалыкызы Т.
 9. Mamyrbayev, O., Alimhan, K., Oralbekova, D., Bekarystankyzy, A., & Zhumazhanov, B. (2022). Identifying the influence of transfer learning method in developing an end-to-end automatic speech recognition system with a low data level. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(9(115), 84–92. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.252801
 10. Авторское свидетельство “Система автоматического распознавания казахской слитной речи на основе модели с механизмом внимания” №24178 от 5.03.2022. Авторы: Мамырбаев О.Ж., Оралбекова Д.О., Әлімхан Қ., Кыдырбекова А.С., Жұмажанов Б.Ж., Тұрдалықызы Т.
 11. О.Ж. Мамырбаев, Д.О. Оралбекова, K. Алимхан, M. Othman, Б. Жумажанов. Применение гибридной интегральной модели для распознавания казахской  речи// News of the National academy of sciences of the republic of Kazakhstan. – 2022. – Vol. 1, № 341. – P. 58 – 68 // doi.org/10.32014/2022.2518-1726.117

Монографиялар

Оқу құралы