kzruen
Email : ybytayeva.galiya@gmail.com
Phone :

Ыбытаева Ғалия Сейтқалиқызы

ҚР БҒМ ҒК «Ақпараттық және есептеу технологиялары институты» РМК кіші ғылыми қызметкері, PhD докторанты (мамандығы ББ 8D06103 – Management information systems)

Өмірбаяны

Г.С. Ыбытаева 2008 жылы Қазақстан-Британ Техникалық Университетінің Ақпараттық технологиялар факультетін бітірді.

2013-2015 жылдары Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінде «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша магистратурада оқыды.

Г.С. Ыбытаева Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ PhD докторанты, ОП 8D06103 – «Management information systems».

2021 жылдан бастап ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және есептеу технологиялары институтының кіші ғылыми қызметкері ретінде AP09259309 «Онтологиялық тәсіл базасында көп тілді құқыққа қайшы веб-контентті автоматты іздеу және талдау жүйесінің ақпараттық моделі және бағдарламалық құралы» гранттық қаржыландыру жобасында (2021-2023 жж.) қоса жұмыс істейді.

Г.С. Ыбытаева E3S Web of Conferences (Франция); 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (Украина); Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысты. Қазіргі заманғы ғылыми зерттеулер: теория және практика (Болгария); «Туған өлке-жастар ұрпағының барлық бастамаларының негізі» атты жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен оқушылардың мерейтойлық республикалық ғылыми-практикалық конференциясы (РИИ, Рудный); «Қазақстанның жаңғыруындағы жастар әлеуетінің үлесі 3.0» Халықаралық Жастар ғылыми-практикалық конференциясы (РИИ, Рудный); VI Халықаралық. ғылыми.  конф. «Информатика және қолданбалы математика» (Алматы); Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дың (ҚазҰТУ) 80 жылдығына арналған «XXI ғасырдағы инженерлік білім және ғылым: мәселелері мен болашағы» халықаралық форумы (Алматы) және т.б.

Г. С. Ыбытаева 20-дан астам жұмыстың авторы, оның 5-еуі ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған басылымдарда, 4 мақала – Scopus деректер базасына кіретін басылымдарда, 8 мақала – халықаралық ғылыми-практикалық конференциялардың жинақтарында жарияланған.

Ғылыми еңбектер

 • Ыбытаева Г.С.,  Яскевич  Т.В.  Организация    тестирования    при  рассмотрении обучающей  системы  как  активной  двухуровневой  организационной  системы.  // Труды Международного  форума  «Инженерное  образование  и  наука  в  XXI  веке:  Проблемы  и перспективы»,  посвященного  80-летию  КазНТУ  имени  К.И.  Сатпаева.  Том  –Алматы, 2014.–С. 156-160.
 • Г.С. Ыбытаева, О.Ж. Мамырбаев, Н.Ф. Хайрова, Б.Ж. Жумажанов. Қазақ тіліндегі мәтіндерде коллокацияларды анықтаудың статистикалық әдістерін талдау // Матер. VI Междунар. науч. конф. «Информатика и прикладная математика». – Алматы, Казахстан, 2021. – С. 256-262.
 • Г.С. Ыбытаева, Н.Ф. Хайрова, К.Ж. Мухсина, Б.Ж. Жумажанов. Лингвистикалық онтологияны қолдану және қалыптастыру мәселелеріне шолу. News of the National Academy of Sciences of The Republic of Kazakhstan. Physics and Information Technology series, 2022, Volume 1, Number 341, pp. 96-106. DOI: https://doi.org/10.32014/2022.2518-1726.121
 • Ybytayeva G.S., Zarubin M.Yu. Cryptographic Systems – Криптографические системы. Учебное пособие. – Алматы: Бастау, 2021. – 320 с. – (МОН РК)
 • Shtykova I., Shinkevich T., Ybytayeva G. Mathematical description of the groundwater pumping process during the design of the automatic drainage system. (2020) E3S Web of Conferences, 222, статья № 1006. DOI: 10.1051/e3sconf/202022201006
 • Nina Khairova, Anastasiia Kolesnyk, Orken Mamyrbayev, Galiya Ybytayeva, Yuliia Lytvynenko. Automatic Multilingual Ontology Generation Based on Texts Focused on Criminal Topic // Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems. – 2021. – Vol.1. – P. 108-117.
 • Kartbayev A., Mamyrbayev O., Khairova N., Ybytayeva G., Abilkaiyr N., Mussayeva D. Correction of Kazakh synthetic text using finite state automata // Journal of Theoretical and Applied Information Technology. – 2021. – Vol 99, Issue 23 (в печати).
 • S. Ybytayeva, G.S. Bekmuratova, N.A. Daurenbayeva. Information and communication technology (ICT): digital culture and digital literacy. Материалы Международной научно-практической конференции. Современные научные исследования: теория и практика (modern scientific research: theory and practice), 2021, с. 44-47.
 • Ыбытаева Г.С., Яскевич Т.В. Обучающие системы как элемент обновленной системы образования. // Вестник Казахского национального технического университета имени К.И. Сатпаева, No2 (102). –Алматы, 2014. –С. 33-37.
 • Ыбытаева Г.С., Сақыбай М.Е. Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша білім берудің даму болашағы // СБОРНИК ДОКЛАДОВ Юбилейной Республиканской научно-практической конференции молодых ученых, магистрантов, студентов и учащихся «РОДНОЙ КРАЙ – ОСНОВА ВСЕХ НАЧИНАНИЙ ПОКОЛЕНИЯ МОЛОДЫХ». – Рудный, 2019. С. 538-543
 • Ыбытаева Г.С., Зарубин М.Ю. Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права под названием «Программа оценки результатов тестирования» (программа для ЭВМ). № 2999, 11 ноября 2017.
 • Ыбытаева Г.С., Зарубин М.Ю. Криптографиялық жүйелер. Криптографические системы. Учебное пособие. Бастау. – Алматы, 2018
 • Ыбытаева Г.С., Дауренбаева Н.А., Нурланулы А., Бисаринова А.Т., Сегизбаева Р.У.. Проблемы преподавания ИКТ в ВУЗах. Научно-практический журнал «заметки ученого». Южный университет «Институт управления бизнеса и права», №9/2021, 1 часть (РИНЦ)
 • Ыбытаева Г.С., Әбутәліп Н.Б. Заттар интернеті және оның қазақстандағы даму болашағы // СБОРНИК ДОКЛАДОВ Международной молодежной научно-практической конференции «ВКЛАД МОЛОДЕЖНОГО ПОТЕНЦИАЛА В МОДЕРНИЗАЦИЮ КАЗАХСТАНА 3.0». – Рудный, 2018. С. 706-711
 • Ыбытаева Г.С. Пайдаланушы интерфейсі – адам-компьютерлік өзара әрекеттесу құралы //Вестник технических наук Костанайского социально-технического университета имени академика Зулхарнай Алдамжар № 3, 2017. С. 89-98.
 • Г.С. Ыбытаева, Н.Ф. Хайрова, К.Ж. Мухсина, Б.Ж. Жумажанов. Лингвистикалық онтологияны қолдану және қалыптастыру мәселелеріне шолу//News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Physics and information technology series. Volume 1, Number 341 (2022), pp. 96-106 https://doi.org/10.32014/2022.2518-1726.121

Монографиялар

Оқу құралы

 • Ыбытаева Г.С., Зарубин М.Ю. Криптографиялық жүйелер. Криптографические системы. Учебное пособие. Бастау. – Алматы, 2018
 • Ybytayeva G.S., Zarubin M.Yu. Cryptographic Systems – Криптографические системы. Учебное пособие. – Алматы: Бастау, 2021. – 320 с. – (МОН РК)