kzruen
Email : a_sh_s83_83@mail.ru
Phone :

Шаяхметова Әсем Серікбайқызы

ҚР БҒМ ҒК «Ақпараттық және есептеу технологиялары институтының» аға ғылыми қызметкері, PhD (6D070300 – Ақпараттық жүйелер мамандығы), қауымдастырылған профессор

Өмірбаяны

Шаяхметова А.С. 2004 жылы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін бітірді. «Информатика» мамандығы бойынша Абай атындағы ҚазҰПУ-да информатик біліктілігі бар.

2004 жылы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне түсіп, 2006 жылы магистратураны бітірді. Абая «6А0111 – Информатика» мамандығы бойынша информатика магистрі біліктілігімен марапатталды. Оқуды бітіргеннен кейін сол университетке аға оқытушы лауазымына жұмысқа қабылданды.

2013 жылы ҚазҰТУ PhD докторантурасына түсті. Қ.И. Сатпаев атындағы ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және есептеу технологиялары институтында кіші ғылыми қызметкер лауазымында жұмыс істеді.

2017 жылдың қаңтар айында 6D070300 – Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша PhD докторы ғылыми дәрежесін алу үшін «Мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін Қашықтықтан оқытудың зияткерлік технологиясын әзірлеу» тақырыбында диссертация қорғады (ҚР БҒМ БҒСБК 2017 жылғы 7 наурыздағы № 337 бұйрығы). Диссертация тақырыбы бойынша беделді халықаралық конференциялардың журналдары мен материалдарында 40-тан астам ғылыми жұмыстар жарияланды.

2018-2020 жылдары ҚР БҒМ ҒК AP05131293 «Байес желілері бойынша қолданбалы есептерді шешуге арналған қолданбалы бағдарламалар пакетін әзірлеу және бағдарламалық іске асыру» гранттық қаржыландырудың ғылыми жетекшісі болды.

Ғылыми зерттеулердің нәтижелері ҚР БҒМ Ақпараттық және есептеу технологиялары институтының «Информатика және басқарудың өзекті мәселелері» ғылыми семинарында және түрлі халықаралық конференцияларда талқыланды.

2020 жылы Информатика, Есептеу техникасы және басқару мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы берілді.

Ғылыми еңбектер

 • Samigulina G., Shayakhmetova A. The information system of distance learning for people with impaired vision on the basis of artificial intelligence approaches // Smart Innovation, Systems and Technologies 41: 255-263, 2015, ISSN: 2190-3026, © Springer, 2015. Thomson Reuters
 • Samigulina G., Shayakhmetova A. Development of the Smart – system of distance learning visually impaired people on the basis of the combined OWL model // Smart Innovation, Systems and Technologies 59: 109-118, 2016, ISSN: 2190-3026, © Springer, 2016. SCOPUS
 • Samigulina G., Shayakhmetova A. Smart-system of distance learning of visually impaired people based on approaches of artificial intelligence // Journal Open Engineering 6: 359-366, 2016, ISSN: 2391-5439, De Gruyter. SCOPUS
 • Самигулина Г. А., Шаяхметова А.С. Қазіргі білім беруде қашықтықтан оқытудың алатын орны // «Вестник КазНПУ», №4(44), Алматы, Казахстан, 2013, с.117-121.
 • Самигулина Г. А., Шаяхметова А.С. Алгоритм построения интеллектуальной системы дистанционного обучения для людей с ограниченными возможностями // Труды X Международной Азиатской Школы-семинара «Проблемы оптимизации сложных систем», 25 июля – 5 августа 2014, Иссык-Куль, Кыргызстан № 2. с. 593-597.
 • Самигулина Г. А., Шаяхметова А.С. Построение интеллектуальной системы дистанционного обучения для людей с ограниченными возможностями // Журнал «Проблемы информатики», № 3, 2014. с. 87-95.
 • Самигулина Г. А., Шаяхметова А.С. Построение интеллектуальной системы дистанционного обучения для людей с ограниченными возможностями зрения Труды IV международного научного конгресса «Наука и образование в современном мире», 2015, Окленд, Новая Зеландия, с. 848-851.
 • Самигулина Г. А., Шаяхметова А.С. Жасанды интеллект тәсілдері негізінде ұжымдық қолданыстағы зертханада жаңа ақпараттық технологияларды қашықтықтан оқыту // Труды международного форума «Инженерное образование и наука в XXI веке: проблемы и перспективы», посвященного 80-летию КазНТУ имени К.И. Сатпаева, Алматы, Казахстан, 22-24 октября 2014. с. 308-312.
 • Самигулина Г. А., Шаяхметова А.С. Проектирование интеллектуальных информационных систем дистанционного обучения для людей с ограниченными возможностями зрения // Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан, №1, 2015, Алматы, Казахстан. с. 56-60.
 • Самигулина Г. А., Шаяхметова А.С. Комбинированная онтологическая модель для дистанционного обучения людей с ограниченными возможностями зрения // Журнал «Проблемы информатики» 3: 28-36, 2015.
 • Самигулина Г.А., Шаяхметова А.С., Сулеймен О. Мүмкіндігі шектеулі жандар үшін қашықтықтан оқытудың Smart – жүйесін құру Новости Науки Казастана, №1, 2016, Алматы, Казахстан, 52-60.
 • Самигулина Г.А., Шаяхметова А.С. Дистанционное обучение людей с ограниченными возможностями зрения // Журнал Образовательные ресурсы и технологии, № 2 (14), 2016, Москва, Россия, 74-81
 • Samigulina G.A., Shayakhmetova A.S. Development of an intellectual technology of distance learning for visually impaired people // Вестник КазНИТУ им. К.И. Сатпаева, 2017. – № 4.  – С. 205-209.
 • Samigulina G., Nuysuppov A., Shayakhmetova A.S. Multi-agent Smart-system of distance learning for people with vision disabilities // Proceedings of the 4th Intern. KES Conference Smart education & e – learning. – Portugal, 2017, № 75. – Р.154-166. (Tomson Reuters).
 • Samigulina G., Shayakhmetova A., Nuysuppov A. Innovative intelligent technology of distance learning for visually impaired people // Open Engineering, 2017. – 7. – Р. 444–452. Scopus (CiteScore Процентиль 38)
 • Litvinenko A., Mamyrbayev O., Litvinenko N., Shayakhmetova A. Application of bayesian networks for estimation of individual psychological characteristics // Przeglad elektrotechniczny, 2019. – T. 95(5). -P.92-97. (Web of Science, IF 0.244, Квартиль Q3)
 • Shayakhmetova A., Mamyrbayev, O. Zh., Seisenbekova, P. B. The methodology of creating an intellectual environment of increasing the competence of students based on a bayesian approach // News of the National academy of sciences of the republic of Kazakhstan. Series physico-mathematical. – 2019. – Vol. 4(326). – P. 50-58. (Web of Science)
 • Litvinenko N., Shayakhmetova A., Mamyrbayev O. Clusterization by the K-means method withunknown K and other additional conditions // J.WSEAS. Vol. 16, 2019. – Р. 1-7.
 • Litvinenko A., Litvinenko N., Mamyrbayev O. Generations in bayesian networks // IAPGOS, 2019. – № 3. – Р.10-13.
 • Shayakhmetova A., Seisenbekova P., Othman M., Mamyrbayev O., Kassymova D. Bayesian approach for competence formation for students of IT-specialty // Journal of Theoretical and Applied Information Technology. – 2020. – Vol.98, No 19. – Р. 3172-3182. Scopus (CiteScore Процентиль 37)
 • Shayakhmetova A., Mamyrbayev O., Litvinenko N., Evidences propagations in Bayesian networks // News of the National academy ofsciences of the Republic of Kazakhstan. series Physico-mathematical, 2020. – № 4 (332). – P. 119-126. (Clarivate Analytics)
 • Shayakhmetova A., Litvinenko N., Mamyrbayev O., Wójcik W. Graph models with multiple Bayesian networks Przeglad elektrotechniczny. – 2020. – Vol. 97(12). – P.252-255. (Web of Science, IF 0.244, Квартиль Q3).

Монографиялар

 • Шаяхметова А.С.  Интеллектуальная технологий дистанционного обучения для людей с ограниченными возможностями // Монография. – Алматы, 2020. 145с.
 • Литвиненко Н.Г., Литвиненко А.Г., Мамырбаев О.Ж., Шаяхметова А.С. Байесовские сети. Теория и практика // Монография. – Алматы, 2020. 197с.
 • Литвиненко Н.Г., Литвиненко А.Г., Мамырбаев О.Ж., Шаяхметова А.С. AGENARISK. Работа с байесовскими сетями // Книга. – Алматы: ИИВТ, 2019. 236 с.
 • Литвиненко Н.Г., Литвиненко А.Г., Мамырбаев О.Ж., Шаяхметова А.С. Работа с байесовскими сетями в BAYESIALAB // Книга. – Алматы: ИИВТ, 2018. 314 с.

Авторлық куәліктер

 • Шаяхметова А.С., Тұрдалыұлы М., Мамырбаев О.Ж., Сатымбеков М.Н., Сейсенбекова П.Б. BayesClass (программа для ЭВМ) // А.с. №4198 от 24 июня 2019 г. – 1с.
 • Литвиненко Н.Г., Литвиненко А.Г., Мамырбаев О.Ж. Шаяхметова А.С. Работа с байесовскими сетями в BAYESIALAB (произведение науки) // А.с. №4815 от 9 августа 2019 г. – 1с.
 • Литвиненко Н.Г., Литвиненко А.Г., Мамырбаев О.Ж. Шаяхметова А.С. Работа с байесовскими сетями (произведение науки) // А.с. №4816 от 9 августа 2019 г. – 1с.
 • Литвиненко Н.Г., Литвиненко А.Г., Мамырбаев О.Ж. Шаяхметова А.С. Байесовские сети. Теория и практика (произведение науки) // А.с. № 11936 от 10 сентября 2020. – 1с.