kzruen
Email : dinaoral@mail.ru
Phone :

Оралбекова Дина Орымбаевна

ҚР БҒМ ҒК “Ақпараттық және есептеу технологиялары институты” кіші ғылыми қызметкері, PhD (8D06103-Management information systems)

Өмірбаяны

Оралбекова Д.О. 2009 жылы Қ.И. Сәтбаев атындағы қазақ ұлттық техникалық университетінің Ақпараттық технологиялар институтын “Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету” мамандығы бойынша бакалавриатты бітірді.

2009-2011 жылдары Қ.И. Сәтбаев атындағы қазақ ұлттық техникалық университетінің “Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету” мамандығы бойынша магистратурада оқыды.

2022 жылы Оралбекова Д.О. ҚазҰТЗУ PhD докторантурасын 8D06103 – “Management information systems” мамандығы бойынша бітірді.

2019 жылдан 2020 жылға дейін АР05131207 “Нейрондық терең желілерді пайдалана отырып, сөйлеуді көптілді автоматты тану технологиясын әзірлеу” гранттық қаржыландыру жобасында ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және есептеу технологиялары институтының кіші ғылыми қызметкері қызметін қоса атқарды (2018-2020 жж.).

2020 жылдан бастап, ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және есептеу технологиялары институтының кіші ғылыми қызметкері, AP08855743 ” Машиналық оқыту әдістерін пайдалана отырып, сөйлеуді автоматты танудың интегралды (end-to-end) жүйесін құру” гранттық қаржыландыру жобасында жұмыс істейді (2020-2022 жж.).

Оралбекова Д. О. келесі семинарлар мен конференцияларға қатысты: 2021 3rd International Conference on Computer Communication and the Internet (ICCCI) (Жапония); “информатика және қолданбалы математика “V Халықаралық ғылыми-практикалық конференция (Алматы);” информатика және қолданбалы математика “VІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция (Алматы);” Информатика және қолданбалы математика “VІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция (Алматы); “Информатика және қолданбалы математика”- “Сәтпаев оқулары-2021” тәжірибелік конференциясы (Алматы); профессор Ө. а. Түкеевтің 75 жылдығына арналған ақпараттық технологиялар саласындағы халықаралық ғылыми конференция (Алматы); және т. б.

Д. О. Оралбекова бағдарламалық қамтамасыз етуге арналған 6 авторлық куәліктің және 20 – дан астам ғылыми жұмыстың авторы болып табылады, олардың 6 – ы ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған басылымдарда, 4-мақала-Scopus базасымен индекстелетін басылымдарда, 6 мақала-халықаралық ғылыми-практикалық конференциялардың жинақтарында жарияланған.

Ғылыми еңбектер

 1. Mamyrbayev O., Oralbekova D. Modern trends in the development of speech recognition systems // News of the National academy of sciences of the republic of Kazakhstan. – 2020. – Vol. 4, № 332. – P. 42 – 51 // doi.org/10.32014/2020.2518-1726.64
 2. Мамырбаев О.Ж., Оралбекова Д.О. Онлайновые модели на основе внимания для интегральных (end-to-end) систем распознавания речи. V Международная научно-практическая конференция “Информатика и прикладная математика. 29 сентября – 1 октября 2020 г., Алматы, Казахстан. C.135-141
 3. N. Mekebayev, O. Mamyrbayev, M. Turdalyuly, D. Oralbekova, M. Tasbolatov. Algorithms and architectures of speech recognition systems. PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) 58(2): 6497-6501. ISSN: 00333077. pp. 6497-6501 (Квартиль – Q4)
 4. N. Mekebayev, O. Mamyrbayev, D. Oralbekova, M. Tasbolatov. Single Word Speech Recognition using Convolutional CNN Neural Networks. PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) 58(2): 6497-6501. ISSN: 00333077. pp. 10572-10576 (Квартиль – Q4)
 5. Д.О. Оралбекова, О.Ж. Мамырбаев. Современные методы распознавания речи. Новости науки Казахстана. № 1 (148). 2021, с. 20-35
 6. Ө.Ж. Мамырбаев, А.С. Кыдырбекова, Б.Ж. Жумажанов, Д.О. Оралбекова. Распознавание голоса с использованием x-векторов. Вестник Алматинского университета энергетики и связи № 1 (52) 2021. с. 69-77
 7. Авторлық куәлік “Система автоматического распознавания казахской речи на основе интегральной архитектуры” № 15501 25.02.2021, О.Ж. Мамырбаев, Д.О. Оралбекова, и др.
 8. Мамырбаев О.Ж., Оралбекова Д.О., Кыдырбекова А.С., Жумажанов Б.Ж. , Тұрдалықызы Т. Интегральная гибридная модель на основе СТС и механизма внимания для распознавания казахской слитной речи. Международная научно-практическая конференция “Сатпаевские чтения – 2021” Труды сатпаевских чтений “Сатпаевские чтения – 2021”, Том 2, Алматы, стр. 48-52
 9. O. Mamyrbayev, D. Oralbekova, A. Kydyrbekova, T. Turdalykyzy and A. Bekarystankyzy, “End-to-End Model Based on RNN-T for Kazakh Speech Recognition,” 2021 3rd International Conference on Computer Communication and the Internet (ICCCI), 2021, pp. 163-167, doi: 10.1109/ICCCI51764.2021.9486811.
 10. Mamyrbayev, O., Kydyrbekova, A., Alimhan, K., Oralbekova, D., Zhumazhanov, B., Nuranbayeva, B. (2021). Development of security systems using DNN and i & x-vector classifiers. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (9 (112)), 32–45. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.239186
 11. Мамырбаев О.Ж., Оралбекова Д.О., Othman M., Тулендиев Д.М., Жумажанов Б., Турдалыкызы Т. Распознавание казахской речи на основе интегральной модели RNN-T. VІ Международная научно-практическая конференция “Информатика и прикладная математика. 29 сентября – 1 октября 2021 г., Алматы, Казахстан. C.322-327
 12. Мамырбаев О.Ж., Оралбекова Д.О., Othman M., Тулендиев Д.М., Жумажанов Б., Турдалыкызы Т. Исследование интегральной модели на основе внимания для автоматического распознавания казахской речи. Материалы Международной научной конференции в области информационных технологий, посвященной 75-летию профессора У.А. Тукеева. 8 октября 2021 г., Алматы, Казахстан. C.86-89
 13. Mahambetova, U., Estemesov, Z., Nuranbayeva, B., Sadykov, P., Mamyrbayev, O., & Oralbekova, D. (2021). Development and research of the influence of the composition and concentration of activators on the strength of phosphorus slag binders. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(6 (113), 54–61. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.242814
 14. Mamyrbayev O., Oralbekova D., Alimhan K., Othman M., Zhumazhanov B. Realization of online systems for automatic speech recognition// News of the National academy of sciences of the republic of Kazakhstan. – 2021. – Vol. 6, № 340. – P. 66 – 72 // doi.org/10.32014/2020.2518-1726.64
 15. Авторлық куәлік “Система идентификации и аутентификации через речевые технологии” № 23323 от 4.02.2022. Авторы: Оралбекова Д.О., Мамырбаев О.Ж. и др.
 16. Mamyrbayev, O., Alimhan, K., Oralbekova, D., Bekarystankyzy, A., & Zhumazhanov, B. (2022). Identifying the influence of transfer learning method in developing an end-to-end automatic speech recognition system with a low data level. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(9(115), 84–92. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.252801
 17. Авторлық куәлік “Система автоматического распознавания казахской слитной речи на основе модели с механизмом внимания” №24178 от 5.03.2022. Авторы: Мамырбаев О.Ж., Оралбекова Д.О. и др.
 18. ҚР БҒМ 2020-2022 жылдарға арналған гранттық қаржыландырудың “Машиналық оқыту әдістерін пайдалана отырып, сөйлеуді автоматты танудың интегралды (end-to-end) жүйесін құру” АР08855743 жобасының нәтижелерін енгізу туралы акт.
 19. О.Ж. Мамырбаев, Д.О. Оралбекова, K. Алимхан, M. Othman, Б. Жумажанов. Применение гибридной интегральной модели для распознавания казахской  речи// News of the National academy of sciences of the republic of Kazakhstan. – 2022. – Vol. 1, № 341. – P. 58 – 68 // doi.org/10.32014/2022.2518-1726.117
 20. Авторлық куәлік «Программная реализация генератора пословиц и поговорок» № 20292 от 16.09.2022. Авторы: Оралбекова Д.О., Оралбекова Ж.О. и др.
 21. Авторлық куәлік «Программная реализация генератора брендов и случайных чисел» № 20358 от 21.09.2021. Авторы: Оралбекова Д.О., Оралбекова Ж.О. и др.

Монографиялар

Мамырбаев О.Ж., Кыдырбекова А.С., Оралбекова Д.О., Жумажанов Б.Ж., Бекарыстанкызы А. Разработка интегральной системы автоматического распознавания речи для агглютинативных языков. – Институт информационных и вычислительных технологий КН МОН РК. – 2022. – 104 с.

Оқу құралы