kzruen
Email : email123@gmail.com
Phone :

Мұхсина Құралай Жеңісбекқызы

ҚР БҒМ ҒК «Ақпараттық және есептеу технологиялары институты! РМК аға ғылыми қызметкері, PhD (6D070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы)

Өмірбаяны

Мухсина Қ.Ж. 2004 жылы Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің (қазіргі Қазақ ұлттық педагогикалық университеті) Физика-математика факультетін бітірген.

2004-2016 жылдары – NARXOZ University аға оқытушысы.

2011-2013 жж. – Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ магистратура. (қазіргі NARXOZ University).

2016-2019 жылдары – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторанты.

22.01.2021ж. 6D07400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін «Машиналық оқыту негізінде көптілді мәтіндік ақпаратты талдау жүйесін әзірлеу» тақырыбы бойынша диссертация қорғады.

2012-2021 жылдары – ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және есептеу технологиялары институтының зияткерлік жүйелердің компьютерлік инженериясы зертханасының кіші ғылыми қызметкері.

2021 жылдан бастап ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және есептеу технологиялары институтының зияткерлік жүйелердің компьютерлік инженериясы зертханасының аға ғылыми қызметкері қызметін қоса атқарды.

Ғылыми семинарлар мен конференцияларға қатысуы:

ҚР ҰҒА академигі Әбдіқаппар Әшімұлы Әшімовтың 80 жылдық мерейтойына арналған «Макроэкономикалық талдау мен экономикалық саясаттың математикалық әдістері мен ақпараттық технологиялары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция;

International Conference on Business Information Systems, BIS; профессорлар Т. Н.Бияровтың, Вальдемар Вуйциктің 70-жылдығына және профессор Е. Н. Әмірғалиевтің 60-жылдығына арналған «Информатика және қолданбалы математика» атты IV Халықаралық ғылыми-практикалық конференция;

Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS (Poznan, Poland);

Профессор Р.Г. Бияшевтің 80-жылдығына және профессор М.Б. Айдархановтың 70-жылдығына арналған «Информатика және қолданбалы математика» атты ІІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция;

In Proceedings of the 21st International Conference on Enterprise Information Systems, ICEIS (Heraklion, Crete – Greece);

Computation linguistics and intelligent systems, COLLINS (Kharkiv Ukraine); 13th International Conference on Computational Semantics (IWCS 2019) – RELATIONS-Workshop on meaning relations between phrases and sentences (Gothenburg Sweden, 2019).

18-ден астам жұмыстың авторы, оның 5-уі Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету Комитеті ұсынған басылымдарда, 7-уі Web of science және Scopus дерекқорына кіретін нөлдік емес импакт-факторы бар басылымдарда, 6-уы Халықаралық ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жинақтарда жарияланған практикалық конференциялар, 1 авторлық куәлік.

Ғылыми еңбектер

1.Мəтін үндесітілігін анықтауға арналған қолданыстағы жүйелерді талдау // «ҚР ҰҒА Хабарлары. Физика-математикалық сериясы», 2017. – №5 (315). – Б.149-155 Мамырбаев О.Ж.

2.Анализ текстовых сообщений с применением векторной формы // “Международная научно-практическая конференции «Математический методы и информационные технологии макроэкономического анализа и экономической политики», посвященной празднования 80-летнего юбилея академика НАН РК Абдыкаппара Ашимовича Ашимова”, Алматы, 11.04.2017-12.04.2017 Мамырбаев О.Ж.

3.Формальная модель оценивания качества экстракции и идентификации знаний из слабоструктурированной текстовой информации. //Материалы научной конференции ИИВТ МОН РК «Современные проблемы информатики и Вычислительных технологий». – 2018.  – С. 306 – 310. Хайрова Н.Ф., Избасаров Е.Ж., Мамырбаев О.Ж.

4.Моделирование грамматических способов выражения семантики факта в английском предложении. //III Международной научной конференции «Информатика и прикладная математика»,посвященная 80-летнему юбилею профессора Бияшева Р.Г.и 70-летию профессора Айдарханова М.Б. 26-29 сентября 2018 года, Алматы. С.136-144 Мамырбаев О.Ж., Хайрова Н. Ф.

5.Similar text fragments extraction for identifying common wikipedia communities //MDPI № 66 от 10.12.2018 https://doi.org/10.3390/data3040066     Хайрова Н.Ф, Мамырбаев О.Ж, Petrasova S, Lewoniewski W.

6.Automatic extraction of synonymous collocation pairs from a text corpus // Proceedings of the 2018 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS 2018, 2018, Номер статьи 8511195, P. 485-488, DOI: 10.15439/2018F186 (Thomson Reuters+ Scopus)  Khairova, N.,Petrasova, S.,Lewoniewski, W.,Mamyrbaev O.

7.Comparative analysis of the informativeness and encyclopedic style of the popular web information sources            // Lecture Notes in Business Information Processing 320, с. 333-344, 2018, DOI: 10.1007/978-3-319-93931-5_24, (Scopus) NinaKhairova, Włodzimierz  Lewoniewski, Krzysztof  Węcel, Mamyrbaev Orken.

8.Continuous Speech Recognition of Kazakh Language // AMCSE 2018 – International Conference on Applied Mathematics, Computational Science and Systems Engineering. Vol. 24 – 2019 Turdalyuly M., Mekebayev N., Mamyrbaev O., Keylan A.,Bagher BabaAli, Nabieva G., Duisenbayeva A., Akhmetov B.

9.Лингвистические инструменты выявления криминально окрашенной текстовой информации веб-контента //Қазақстан-Британ техникалық университетінің Хабаршысы – 2018. – №3(46). – Б. 112-117. Мамырбаев О.Ж., Хайрова Н.Ф., Колесник А.С.

10.Автоматическая генерация структурированной машинно-читаемой информации из мультиязычных текстов // Информатика и прикладная математика: Матер. IV междунар. науч. конф. – Алматы, 2019. – Ч.2. – С. 509 – 519.    Хайрова Н. Ф., Мамырбаев О.Ж., Колесник А.С.

11.Қазақ тіліндегі мәтіндердегі қылмыстық мәнді коллакцияларды анықтау//          Вестник КазАТК. – 2019. –  № 3 (110). – С. 170-175. Хайрова Н.Ф., Мамырбаев О.Ж.

12.The Aligned Kazakh-Russian Parallel Corpus Focused on the Criminal Theme. //3rd International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, 2019, Volume 2362.(Scopus)           Nina Khairova, Anastasiia Kolesnyk,  Orken Mamyrbaev.

13.Detecting Collocations Similarity via Logical-Linguistic Model. //In Proceedings of the Workshop on meaning relations between phrases and sentences – May 23, 2019, Gothenburg, Sweden, pp. 15-22.(Scopus)            Nina Khairova, Petrasova Svitlana, Orken Mamyrbaev

14.The Influence of Various Text Characteristics on the Readability and Content Informativeness. // In Proceedings of the 21st International Conference on Enterprise Information Systems – Volume 1: ICEIS, ISBN 978-989-758-372-8, pр. 462-469. DOI: 10.5220/0007755004620469 (Scopus) Khairova N., Kolesnyk A., Mamyrbaev O.

15.Open Information Extraction as Additional Source for Kazakh Ontology Generation //ACIIDS 2020, LNAI 12033, pp. 86–96, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-41964-6_8 Nina Khairova, Svitlana Petrasova, Orken Mamyrbaev

16.Logical-linguistic model for multilingual Open Information Extraction            // Cogent Engineering (2020), 00: 1714829 https://doi.org/10.1080/23311916.2020.1714829 Nina Khairova, Orken Mamyrbaev, Anastasiia Kolesnyk.

17.Выровненный казахско-русский параллельный корпус, ориентированный на криминальную тематику //Вестник Алматинского университета энергетики и связи № 1 (48) 2020, C. 84-92 Н. Хаирова, А.Колесник, О.Мамырбаев

18. Лингвистикалық онтологияны қолдану және қалыптастыру мәселелеріне шолу.// Известия НАН РК Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Series physics and information technology 1 (341) january – march 2022 P.96-105 Г.С. Ыбытаева, Н.Ф. Хайрова, Б.Ж. Жумажанов.

Монографиялар

Некоторые аспекты технологии идентификации криминально значимой информации в многоязычных текстовых массивах. Алматы,2020.,  С.91 Хайрова Н. Ф., Мамырбаев О. Ж., Мухсина К. Ж.

Оқу құралы

Современные технологии обработки текстовых данных на базе пакета NLTK Python // Хайрова Н.Ф., Мамырбаев О.Ж., Петрасова С.В., Мухсина К.Ж. – Харьков: Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (НТУ “ХПИ”), 2020. — 134 с. — ISBN 978-617-7305-46-9

Авторлық куәліктер

Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права «The system for creating and aligning of the Kazakh-Russan corpus of the criminal theme» Свидетельство №9180 от 8 апреля 2020 г. о внесении сведений в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом. Мамырбаев О.Ж., Жұмажанов Б.Ж.