kzruen
Email : morkenj@mail.ru
Phone : +7 (727) 272‑37-11

Мамырбаев Өркен Жұмажанұлы

ҚР БҒМ ҒК «Ақпараттық және есептеу технологиялары институты» РМК бас директорының орынбасары, зертхана меңгерушісі, PhD (6D070300 – Ақпараттық жүйелер мамандығы), қауымдастырылған профессор.

Өмірбаяны

Мамырбаев Ө.Ж. 2001 жылы Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің (қазіргі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті) Физика-математика факультетін бітірген.

2001-2002 жылдары Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде «Информатика» мамандығы бойынша магистратурада оқып, оны бітіргеннен кейін сол университетке жұмысқа қабылданып, онда аға оқытушы болып жұмыс істеді.

2011 жылы Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ PhD докторантурасына түсті.

2012ж. бастап ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және есептеу технологиялары институтының «Ақпараттық процестерді талдау және модельдеу» зертханасының ғылыми қызметкері лауазымында «Математикалық модельдерді, сандық әдістерді және дыбыстық және графикалық сигналдардың синхрондалған ағынын сәйкестендіру және айырып тану бағдарламалық кешендерін әзірлеу» гранттық қаржыландыру жобасында (2012-2014жж) қоса атқарған.

2014 жылдың қараша айында 6D070300 – Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша PhD докторы ғылыми дәрежесін алу үшін «Қазақ сөздерін танудың көпмодалды жүйесін құру» тақырыбында диссертация қорғады.

Ғылыми зерттеулердің нәтижелері Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің «Ақпараттық технологиялар» кафедрасының ғылыми семинарларында, ҚР БҒМ Ақпараттық және есептеу технологиялары институтының «Информатика және басқару проблемаларының өзекті мәселелері» ғылыми семинарында талқыланды.

Мамырбаев Ө. Ж. «Қазақстан Республикасының ақпараттандырылуына 20 жыл: статус, инновация, дамуды басқару» халықаралық конференциясына (Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ); “The 10th International Conference” халықаралық конференциясына; «Жоғары кәсіби білім берудің инновациялық дамуы: инновациялық даму» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына мәселелері мен перспективалары» (Қызылорда); «Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар: білім, ғылым, практика» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына (Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ) қатысты.

Мамырбаев Ө. Ж. 70-тен астам жұмыстың авторы болып табылады, оның 29-ы ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған басылымдарда, 10-ы Scopus дерекқорына кіретін нөлдік емес импакт-факторы бар басылымдарда, 9-ы РФ ЖАК ұсынған ресейлік басылымдарда, 22-сі – халықаралық ғылыми-практикалық конференциялардың жинақтарында жарияланған.

Ғылыми еңбектер

 • Қаңлыбаев Қ., Мамырбаев О.Ж. Параметрлі теңсіздіктерді шешудің кейбір әдістері // Вестник КазНПУ им.Абая. 2005.-№1 (12) . –стр.86-91.
 • Мамырбаев О.Ж. Ахметова А. Дистанционное обучение- отражение времени // Вестник КазНПУ им.Абая. 2006.-№2 (16) . –стр.213-218.
 • Мамырбаев О.Ж. Ахметова А. Стили мышления и обучение системному программированию студентов педагогического вуза // Вестник КазНПУ им.Абая. 2008.-№1 (21) . –стр.117-123.
 • Абдулкаримова Г.А., Мамырбаев О.Ж. Информатика бакалаврларына «Дербес ЭЕМ» таңдау курсын оқытудың практикаға бағытталған тәсілі // Вестник КазНПУ им.Абая. 2008.-№4 (24) . –стр.100-104.
 • Үмбетбаев Қ.Ү., Мамырбаев О.Ж. Visual Basic ортасында күрделі  терезелерді программалау жолдары // IV Международной научно-методологической конференции, Математическое моделирование и информационные технологии в образовании и науке Алматы 2008.
 • Мамырбаев О.Ж. Болашақ информатика мұғалімдерін оқытудың логикалық программалау негізінде дайындаудың қажеттілігі // V Международной научно-методологической конференции, Математическое моделирование и информационные технологии в образовании и науке Алматы 2010.
 • Мамырбаев О.Ж. Мектеп информатика курсында Пролог тілінде программалау негізін оқытудың әдістемелік ерекшеліктері // Вестник КазНПУ им.Абая. 2010.-№1 (29) . –стр.67-73.
 • Мамырбаев О.Ж. Виды моделей многомодального распознавания речи // Тезисы докладов Международной конференции «20 лет информатизации Республики Казахстан: статус, инновации, управление  развитием» -Алматы, 25-26 ноября 2011. –стр.101-104.
 • Калимолдаев М.Н., Мусабаев Р.Р., Мамырбаев О.Ж. Метод модуляции речевого сигнала и его применение в системах речевой обработки // Журнал «Проблемы информатики». -2012. -№1. (13).–стр.4-9.
 • Калимолдаев М.Н., Мусабаев Р.Р., Мамырбаев О.Ж. Algorithm of Morphological Analysis of the Kazakh Words // Тезисы докладов Международной конференции «The 10th International Conference 2012» -Almaty, 10-11 may 2012. – стр.121-124.
 • Мамырбаев О.Ж. Дискретное преобразование Фурье в системах речевой обработки // Вестник КазНПУим.Абая. 2012.-№3 (39) . –стр.117-120.
 • Мамырбаев О.Ж. Дискретное преобразование Фурье в системах речевой обработки // Вестник КазНПУим.Абая. 2012.-№3 (39) . –стр.117-120.
 • Мамырбаев О.Ж. Mathematical methods in the speech recognition systems // Тезисы докладов научно-практическая конференция «Инновационное развитие высшего профессионального образования: опыт, проблемы и перспективы» посвященная 75-летию Кызыл-ординского государственного университета имени Коркыт Ата, 15-19 ноября. 2012. –стр.101-104.
 • Калимолдаев М.Н.,  Мусабаев Р.Р., Мамырбаев О.Ж. Алгоритм обнаружения голосовой активности в системах распознавание речи // Международной научно-практической конференции «Информационные и телекоммуникационные технологии: образование, наука, практика» , посвященная 50-летию Института информационных и телекоммуникационных технологий -Алматы, 5-6 декабря 2012. –стр.355-358.
 • Калимолдаев М.Н., Мусабаев Р.Р., Keylan Alimhan, Мамырбаев О.Ж. Методы синтеза речи на основе сплайн-аппроксимации // Вестник КазНПУ им.Абая. 2012.-№4 (40). –стр.79-84.
 • Калимолдаев М.Н., Мусабаев Р.Р., Мамырбаев О.Ж. Методы применения VAD в системах распознавания казахской речи // Журнал «Проблемы информатики». -2013. -№1. (13).–стр.63-68.
 • Kalimoldayev M.N., Musabayev R.R., Mamyrbayev O.J. The algorithm of Morphological Analysis of the Kazakh Words // Handout of The 10th International Conference Informational Technologies and Management. –Almaty, 2012. -C. 80.
 • Maxat N. Kalimoldayev, Keylan Alimhan., Mamyrbayev O.J. Methods for applying VAD in Kazakh speech recognition systems // International Journal of Speech Technology, 2014, Volume 17, Issuse2. P 199-204. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10772-013-9220-6.pdf
 • Калимолдаев М.Н., Мамырбаев О.Ж., Мусабаев Р.Р., Оразбеков Ж.Н. Сегментация и обработка речевого сигнала с использованием алгоритма средней частоты пересечения уровней // Проблема информатики.-2014.-№1(22).-С.73-82. http://www.problem-info.sscc.ru/2014-1/10.pdf
 • Калимолдаев М.Н., Амиргалиев Е.А., Мамырбаев О.Ж., Мусабаев Р.Р. Методы формирования словаря визем для многомодального распознавания речи // Труды 10-ой международной научно-практический конференции,  «Ключови въпроси в съвременната наука-2014», Съвременни технологии на информации.-София: «Бял ГРАД-БГ». ООД, Болгария, 17-25 апрель, 2014.-Т. 35.– С. 60-65.
 • Keylan Alimhan, Naohisa Otsuka, Maksat N. Kalimoldayev, Orken J. Mamyrbayev An Expanded Method to Robustly Practically Output Tracking Control for Uncertain Nonlinear Systems // Int. Journal of Math. Analysis. 2014, Volume 8. Issue 17-20, P 865-879. http://www.m-hikari.com/ijma/ijma-2014/ijma-17-20-2014/4368.html
 • Мамырбаев О.Ж., Жолдыкараева С.С., Құнанбаева М.М., Сәдібеков Қ.С. Сөйлеулерді танитын екі модальды ақпараттық жүйені құру технологиясы // Вестник КазНПУ им.Абая. Серия «Физико-математические науки». – Алматы, 2014. – 2014 №4 (48). – С. 90-95.
 • Тасболатулы Н., Мамырбаев О.Ж., Сахариев Б.Б. Методы анализа и исправления отпечаток в казахском тексте // Труды Х Международной Азиатской школы-семинара «Проблемы оптимизации сложных систем» 25 июля – 5 августа 2014 г. Часть ІІ. Кыргыстан, 2014. – С.652-655.
 • Мамырбаев О.Ж., Тасболатулы Н., Тойшыбек Е.Т., Оразбеов Ж.Н. Методы сегментации речевого сигнала на слогах // Труды Х Международной Азиатской школы-семинара «Проблемы оптимизации сложных систем» 25 июля – 5 августа 2014 г. Часть ІІ. Кыргыстан, 2014. – С.493-498.
 • Мамырбаев О.Ж., Кунанбаева М.М., Садибеков К.С., Калимжанов А.У., Мамырбаева А.Ж. Один из методов сегментации  речевого сигнала на слогах // Вестник Национальной Академии Наук Республики Казахстан. – Алматы, 2015. — №354 (2). – С. 286-290. ISSN 1991-3494.
 • Мамырбаев О., Амиргалиев Е., Калимолдаев М., Keylan A. Segmentation Methods of Speech Signal for Multimodal Speech Recognition // VI Международная конференция Оптимизации и приложения 27 сентября – 3 октября 2015 г. Петровац, Черногория. – С. 121-124.
 • Amirgaliyev Y.N., Mamyrbayev O.J., Muratkhanova T.A. Recognition of isolated words using the Bayes, theorem // Международная конференция «Вычислительные и информационные технологии в науке, технике и образовании» (CITech — 2015) 24-27 сентября 2015 г. Часть I.Алматы, Казахстан, 2015. – С.99-106.
 • Калимолдаев М.Н., Абдилдаева А.А., Амирханова Г.А., Мамырбаев О.Ж. Проектирование информационной системы для исследования устойчивости электроэнергетических систем // Материалы научной Конференции ИИВТ МОН РК «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий» 18-19 июня 2015. Алматы. – С.67-73.
 • Амиргалиев Е., Мамырбаев О.Ж., Муратханова Т., Смагулова Г. Методы и модели размещения беспроводных сенсорных сетей // Материалы научной Конференции ИИВТ МОН РК «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий» 18-19 июня 2015. Алматы. – С.119-129.
 • Orken Mamyrbayev, Maksat Kalimoldaev, Keylan Alimhan Методы оптимального покрытия беспроводных сенсорных сетей // Труды ХІ Международной Азиатской школы-семинара «Проблемы оптимизации сложных систем» 27 июля – 7 августа 2015 г. Часть ІІ. Кыргыстан, 2015. – С.447-45.
 • Калимолдаев М.Н., Абдилдаева А.А., Мамырбаев О.Ж., Амирханова Г.А. Методика построения информационной системы для электроэнергетических систем // Труды ХІ Международной Азиатской школы-семинара «Проблемы оптимизации сложных систем» 27 июля – 7 августа 2015 г. Часть ІІ. Кыргыстан, 2015. – С.312-31.
 • N.Amirgaliyev, O.Zh.Mamyrbayev, T.A. Muratkhanova The control algorithm of data exchange in wireless sensor system // Тезисы Международная научная конференция «Теория функций, информатика, дифференциальные уравнения и их приложения» Алматы 15-16 октября 2015 г. – С. 198-199.
 • Orken Mamyrbayev, Maksat Kalimoldayev, Keylan Alimhan, Yedilkhan Amirgaliyev, Musabayev Rustam Development method of multimodal recognition of the Kazakh speech // Тезисы докладов 17-й Всероссийской конференции «Математические методы распознавания образов» г. Светлогорск, Калининградская обл. Москва, 2015. – С. 238-239.
 • Мамырбаев О.Ж., Калимолдаев М.Н., Турдалыулы М., Bagher BabaAli Методы построения системы многомодального распознавания речи // II Международная научно-практическая конференция «Информационные и телекоммуникационные технологии: образование, наука, практика» г.Алматы, 3-4 декабря 2015 г. – С. 217-221.
 • Izbassarov, Yerlan J.; Tussupova, Bella B. Mamyrbaev O.J. COMPUTER-AIDED SIMULATION OF UNSTEADY OSCILLATIONS OFVISCOELASTIC PLATES OF STRUCTURES AND BUILDINGS// 12th International Conference on Electronics Computer and Computation (ICECCO).Suleyman Demirel Univ, ALMATY, KAZAKHSTAN публ.: SEP 27-30, 2015. Р.: 171-178. (https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=P1UwjbFpv8khSYfHHbI&page=1&doc=2)
 • Мамырбаев Ө.Ж., Ибраимкулов А.Е., Нурлан К.Е. Тұлғаны дауысы арқылы автоматты түрде тану жүйесін құру принципі // Международная научная конференция «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий» г.Алматы, 28-29 июня 2016 г. – С. 32-36.
 • Калимолдаев М.Н., Абдилдаева А.А., Мамырбаев О.Ж., Ахметжанов М.А. Информационная система на основе математической модели ЭЭС // Международная научная конференция «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий» г.Алматы, 28-29 июня 2016 г. – С. 142-153.
 • Калимолдаев М.Н., Кулпешов Б.Ш., Абдилдаева А.А., Мамырбаев О.Ж. Электр энергетикалық комплекстің тұрақтылық жұмысының ақпараттық жүйесін құру // ХLVIII Международная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: Инновации в современном мире» г. Москва, 1-5 апрель 2016 г. – С. 2005-2012.
 • Калимолдаев М.Н., Абдилдаева А.А., Мамырбаев О.Ж., Дузбаев Т., Тойбаева Ш.Ж. Разработка информационной системы для электроэнергетических систем // Журнал «Проблемы информатики». -2016. -№4. (33).–стр.55-73.  http://problem-info.sscc.ru/?q=node/131
 • Maksat N. Kalimoldayev, Orken J. Mamyrbayev, Marlen M. Ilipov, Keylan Alimhan Conclusion Precedent Vectors for the Introduction of Situational // Mathematics Educations, 2016, Volume 11, Issuse5. pp. 1063-107. http://www.iejme.com/makale/523
 • Калимолдаев М.Н., Абдилдаева А.А., Мамырбаев О.Ж., Дузбаев Т., Тойбаева Ш.Ж. Разработка информационной системы для электроэнергетических систем // Международная научная конференция «Информатика и прикладная математика» г.Алматы, 21-24 сентября 2016 г. – С. 279-292.
 • Amirgaliyev Yedilkhan,  Yunussov Rassul, Mamyrbayev Orken Optimization of people evacuation plans on the basis of wireless sensor networks// Open Engineering, 2016, Volume 6, Issuse 1. pp. 206-213. https://www.degruyter.com/view/j/eng.2016.6.issue-1/eng-2016-0026/eng-2016-0026.xml?format=INT
 • Islamgozhayev, Talgat; Kalimoldayev, Maksat; Eleusinov, Arman, Mamyrbayev Orken First results in the development of a mobile robot with trajectory planning and object recognition capabilities // Open Engineering, 2016, Volume 6, Issuse 1. pp. 347-352. https://www.degruyter.com/view/j/eng.2016.6.issue-1/eng-2016-0049/eng-2016-0049.xml?format=INT
 • Kalimoldayev, Maksat N.; Abdildayeva, Assel, Mamyrbayev Orken Information System Based On The Mathematical Model Of The EPS// Open Engineering, 2016, Volume 6, Issuse 1. Pp. 464-469. Https://Www.Degruyter.Com/View/J/Eng.2016.6.Issue-1/Eng-2016-0053/Eng-2016-0053.Xml?Format=INT
 • Bissarinova, Aigul; Mamyrova, Aisha; Tussupova, Bella, Mamyrbayev Orken Simulation modeling of the spread of harmful emissions into the atmosphere on the basis of geographic information system (GIS) of monitoring environmental condition of a megalopolis// Open Engineering, 2016, Volume 6, Issuse 1. pp. 298-304. https://www.degruyter.com/view/j/eng.2016.6.issue-1/eng-2016-0042/eng-2016-0042.xml?format=INT
 • Azamat Yeshmukhametov, Maksat Kalimoldayev, Yedilhan Amirgaliev, Mamyrbayev Orken Towards Goal-Driven Behaviour Control of Multi-Robot Systems // 3RD International conference on Control, Automation and Robotics, Part1, April 22-24, 2017, pp. 166-174. http://toc.proceedings.com/34777webtoc.pdf
 • Amangeldy Bolen, Maksat Kalimoldayev, Mamyrbayev Orken, Kulyash Baisalbayeva Universal Design Description of Cubic Cyclic Fields and an Algorithm for Computing of Minimal Polynomials of Generating Elements // 2nd International Conference on Modelling, Simulation and Applied Mathematics, Part2, March 18-20, 2017, pp. 96-103.  http://www.atlantis-press.com/php/pub.php?publication=msam-17&frame=http%3A//www.atlantis-press.com/php/paper-details.php%3Ffrom%3Dsession+results%26id%3D25874694%26querystr%3Did%253D1346
 • Waldemar WÓJCIK, Mamyrbayev Orken,  Ainur AKHMEDIYAROVA, Dinara KASSYMOVA, Irbulat UTEPBERGENOV Problem of placement of the minimal number of cameras at a given transport network // PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 93 NR 6/2017 pp. 137-140. http://pe.org.pl/abstract_pl.php?nid=10636
 • Мамырбаев О.Ж., Мухсина К. Анализ тестовых сообщений с применением векторной формы // Труды Международной научно-практической конференции «Математические методы и информационные технологии макроэкономического анализа и экономической политики», посвященной празднованию 80-летнего юбилея академика НАН РК А. Ашимова, 11-12 апреля 2017, Алматы, С. 171-176.
 • Мамырбаев О.Ж., М.Н. Калимолдаев, М. Турдалыулы, К.Е. Нурлан, А.Е. Ибраимкулов Нейрондық желілерді қолдану арқылы сөйлеулерді автоматты түрде тану // Вестник КазНИТУ им. К.И.Сатпаева 2016.-№5. –стр.435-438.
 • Г.А. Абдулкаримовa, O. Мамырбаев Информатика бакалаврларына «Дербес ЭЕМ» таңдау курсын оқытудың практикаға бағытталған тәсілі // Вестник КазНПУ им. Абая. Серия Физико-математические науки. — 2008. — №4 (24). — 17-20 б.

Монографиялар

О.Ж. Мамырбаев Қазақ сөйлеулерін танудың көпмодальды жүйесі. Алматы: 2017 ж., 116 б.

Оқу құралы

Компьютер архитектурасы: оқу қуралы. / Г.А. Абдулкаримовa, О.Ж. Мамырбаев. — Алматы: Абай атындағы КазҰПУ, 2010. -103 б.