kzruen
Email : kas.aizat@mail.ru
Phone :

Кыдырбекова Айзат Сиязбековна

ШЖҚ РМК «Ақпараттық және есептеуіш технологиялар институты» ҚР БҒМ ҒК ғылыми қызметкері, PhD кандидаты (ОП 6D020100 – Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі мамандығы)

Өмірбаяны

Қыдырбекова А.С. 2001 жылы М.О.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін «Экономикалық кибернетика» мамандығы бойынша бітірген

2002 жылдан 2018 жылға дейін М.О.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде аға оқытушы болып жұмыс істеді.

2010-2012 жылдары «Мирас» университетінде «Информатика» мамандығы бойынша магистратураны бітірді.

2021 жылы ОП 6D020100-Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі мамандығы бойынша Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторантурасын бітірген.

2019 жылдан 2020 жылға дейін ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және есептеуіш технологиялар институтында AR05131207 «Терең нейрондық желілерді пайдалана отырып, көптілді автоматты сөйлеуді тану технологиясын дамыту» гранттық қаржыландыру жобасының ғылыми қызметкері болып қосымша жұмыс атқарды (2018-2020 ж.).

2020 жылдан бастап әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да аға оқытушы болып және ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және есептеуіш технологиялар институтында AP09259309 AP08855743 «Агглютинативті тілдер үшін дыбысты автоматты түрде танудың интеграцияланған (end-to-end) жүйесін әзірлеу» (2020-2022 жж.) гранттық қаржыландыру жобасында ғылыми қызметкері ретінде қосымша жұмыс істейді.

Қыдырбекова А.С. ғылыми семинарлар мен конференцияларға қатысты: 2021 Инновациялық IT және Smart технологиялар», профессор И.Т. Өтепбергеновтың 70 жылдығына арналған; «Инновациялық IT және смарт технологиялар» ғылыми конференциясының материалдары, 2019 ж.; VI халықаралық Фараби оқулары, 2020 (Алматы); Ұлы философ және математик Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған «Ғылым, технология және білімдегі есептеу және ақпараттық технологиялар» атты халықаралық конференция (CITECH-2020), 9-10 қазан 2020 ж., Алматы; Матер. ғылыми конф. ҚР БҒМ IIHT «Информатика және есептеу технологияларының заманауи мәселелері», Алматы, 2020 ж.; Нақты және техникалық ғылымдар мәселелері XXVIII халықаралық ғылыми конференция материалдары негізіндегі ғылыми мақалалар жинағы. – Санкт-Петербург, 2020 және т.б.

Қыдырбекова А.С. бағдарламалық қамтамасыз ету бойынша 3 авторлық куәліктің және 20-дан астам ғылыми еңбектің авторы, оның ішінде 6 мақала  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған басылымдарда жарияланған, 3 мақала Scopus деректер базасы бойынша индекстелген басылымдарда жарияланған, халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар жинақтарында 8 мақала жарық көрді.

Ғылыми еңбектер

1. O.Mamyrbayev, Кыдырбекова А.С., M.Turdalyuly, N.Mekebayev Обзор методов идентификации и аутентификации пользователей по голосу «Инновационные IT и Smart-технологии», посвященной 70-летнему юбилею профессора Утепбергенова И.Т., 2019
2. О.Мамырбаев, А.Ахмедиярова, А.Кыдырбекова, Н.Мекебаев, М.Турдалыулы/ Систематический обзор и анализ особенностей идентификации по голосу Вестник, Казахско-Британского технического университета, №2(49), 2019
3. O.Mamyrbayev, M.Turdalyuly, N.Mekebayev, K.Alimhan, T.Turdalykyzy/ Automatic Recognition of Kazakh Speech Using Deep Neural Networks Intelligent Information
and Database Systems Proceedings , Part II, Indonesia, 2019 (Scopus)
4. Mamyrbayev O.Zh., Kydyrbekova AS, Turdalyuly M., Mekebaev NO “Review of User Identification and Authentication Methods by Voice” materials of the scientific conference “Innovative IT and Smart Technologies”, 2019
5. О.Мамырбаев, А.Шаяхметова, А.Кыдырбекова, М.Турдалыулы Интегральный подход распознавания речи для агглютинативных языков АУЭС Вестник, № 1(48), 2020
6. O.Zh.Mamyrbayev, M.Othman, A.Akhmediyarova, A.S.Kydyrbekova, Identification and authentication of user voice using DNN features and i-vector Cogent Engineering. – 2020. – № 7 (1751557). – P.1-21. https://doi.org/10.1080/23311916.2020.1751557 (Scopus, Процентил – 76).
7. M.N.KalimoldayevO.Zh.Mamyrbayev, A.S.Kydyrbekova, N.O.Mekebayev “Voice verification and identification using i-vector representation” International Journal of Mathematics and Physics 10, No. 1, 66 (2019) https://ijmph.kaznu.kz/index.php/kaznu/index
8. O.Zh.Mamyrbayev, M.Othman, A.Akhmediyarova, A.S.Kydyrbekova, VOICE VERIFICATION USING I-VECTORS AND NEURAL NETWORKS WITH LIMITED, International Journal of Science, Technology and Society, 2019
9. O.Zh.Mamyrbayev, Othman M. Akhmediyarova A. Kydyrbekova A.S. Mekebayev N. O./ VOICE VERIFICATION USING I-VECTORS AND NEURAL NETWORKS WITH LIMITED TRAINING DATA. Bulletin of National academy of sciences of the republic of Kazakhstan, 2019, ISSN 1991-3494, volume 3, number 379,https://doi.org/10.32014/2019.2518-1467.66 (Thomson Reuters)
9. Мамырбаев О.Ж., Кыдырбекова А.С. Систематический обзор и анализ особенностей идентификации по голосу VI халықаралық Фараби оқулары, 2020
10. M.N.Kalimoldayev O.Zh.Mamyrbayev A.S.Kydyrbekova N.O.Mekebayev Algorithms for Detection Gender Using Neural Networks International journal of circuits, systems and signal processing, ISSN: 1998-4464, Volume 14, 2020, (Scopus)
11. O.Zh.Mamyrbayev M.Othman, А.Ахмедиярова, А.Кыдырбекова, Конфиденциальность и безопасность организации от инсайдерских атак, с использованием голосовой биометрики Научные тенденции: Вопросы точных и технических наук Сборник научных трудов по материалам XXVIII международной научной конференции 12 июня 2020 г., Санкт-Петербург
12. O.Zh.Mamyrbayev, A.Akhmediyarova, A.S.Kydyrbekova SHORT-TERM VOICE VERIFICATION OF THE I-VECTOR МАТЕРИАЛЫ научной конференции ИИВТ МОН РК «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий» 30 июня – 3 июля 2020 года
13. O.Zh.Mamyrbayev, A.Akhmediyarova, A.S.Kydyrbekova, N.O.Mekebayev B. Zhumazhanov/ Biometric human authentication system through speech using deep neural networks (DNN) Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan – 2020. Volume 5, № 387, P. 6 – 15.
14. О.Мамырбаев, A.Kydyrbekova, B. Zhumazhanov, T.Turdalykyzy/ Биометрическое распознавание с использованием глубокого обучения Международная конференция, посвященная 1150-летию великого философа и математика Аль-Фараби «Вычислительные и информационные технологии в науке, технике и образовании» (CITECH-2020), 2020 Алматы
15. О.Мамырбаев, А.Ахмедиярова, А.Кыдырбекова, Н.Мекебаев, М.Турдалыулы Идентификация голоса на основе i-вектора и глубоких нейронных сетей с использованием коротких высказываний Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. 2020. № 3 (77)
16. Б.Ж. Жумажанов, Д.О. Оралбекова РАСПОЗНАВАНИЕ ГОЛОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ X-ВЕКТОРОВ/ Вестник Алматинского университета энергетики и связи № 1 (52) 2021, DOI 10.51775/1999-9801 2021 52 1 69
17 O.Zh.Mamyrbayev Dina Oralbekova ,Zhumazhanov B. DEVELOPMENT OF SECURITY SYSTEMS USING DNN AND I & X-VECTOR CLASSIFIER, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/9 (112) 2021
18. Тұрдалыұлы М. , Тұрдалықызы Т.,Мекебаев Н.О., Сейтқали Б.Н., Ахметов Б. С. Мультиязычное распознавание речи MultiSpeech Свидетельство № 7844 от 29 января 2020 г. о внесении сведений в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом
19 Оралбекова Д., Тұрдалықызы Т., Жумажев Б. “Система автоматического распознавания казахской речи на основе интегральной архитектуры” Авторское свидетельство №15501 от 25 февраля 2021 года
20. Ө.Ж. Мамырбаев, А.С. Кыдырбекова, Б.Ж. Жумажанов, Д.О. Оралбекова. Распознавание голоса с использованием x-векторов. Вестник Алматинского университета энергетики и связи № 1 (52) 2021. с. 69-77
21. Авторское свидетельство “Система автоматического распознавания казахской речи на основе интегральной архитектуры” № 15501 25.02.2021, О.Ж. Мамырбаев, Д.О. Оралбекова, и др.
22. Мамырбаев О.Ж., Оралбекова Д.О., Кыдырбекова А.С., Жумажанов Б.Ж. , Тұрдалықызы Т. Интегральная гибридная модель на основе СТС и механизма внимания для распознавания казахской слитной речи. Международная научно-практическая конференция “Сатпаевские чтения – 2021” Труды сатпаевских чтений “Сатпаевские чтения – 2021”, Том 2, Алматы, стр. 48-52
23. O. Mamyrbayev, D. Oralbekova, A. Kydyrbekova, T. Turdalykyzy and A. Bekarystankyzy, “End-to-End Model Based on RNN-T for Kazakh Speech Recognition,” 2021 3rd International Conference on Computer Communication and the Internet (ICCCI), 2021, pp. 163-167, doi: 10.1109/ICCCI51764.2021.9486811.
24. Mamyrbayev, O., Kydyrbekova, A., Alimhan, K., Oralbekova, D., Zhumazhanov, B., Nuranbayeva, B. (2021). Development of security systems using DNN and i & x-vector classifiers. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (9 (112)), 32–45. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.239186
25. Авторское свидетельство “Система идентификации и аутентификации через речевые технологии” № 23323 от 4.02.2022. Авторы: Кыдырбекова А.С., Мамырбаев О.Ж. и др.

Монографиялар

Мамырбаев О.Ж., Кыдырбекова А.С., Оралбекова Д.О., Жумажанов Б.Ж., Бекарыстанкызы А. Разработка интегральной системы автоматического распознавания речи для агглютинативных языков. – Институт информационных и вычислительных технологий КН МОН РК. – 2022. – 104 с.

Оқу құралы