Skip to main content
x

Үлкен мәліметтерді талдау және өңдеу зертханасы

Найзабаева

Зертхана мақсаты- талдаудың ғылыми әдістерін зерттеу және үлкен деректерді өңдеу, Дәстүрлі алгоритмдерді талдаумен және өңдеу үшін қолжетімсіз заңдылықтарды, жаңа білімдерді іздеу және өндіру үшін әдістерді жетілдіру және қолдану.

Зерттеудің негізгі бағыттары: Data mining әдісі; деректерді араластыру және интеграциялау; машиналық оқыту алгоритімін қолдану; аналитикалық болжау; имитациялық модельдеу; кеңістіктік талдау; аналитикалық деректерді визуализациялау.

Осындай тақырыптар бойынша зерттеулер жүргізілуде:

  • Жоғары сапалы есептеу жүйелері, есептеу кластерлері, суперкомпьютерлер үшін бағдарламалық жасақтамаларды әзірлеу, жобалау және дамыту.
  • Кешенді ақпараттық мамандандырылған жүйе құрылымы үшін корпоративтік деректер базасын әзірлеу (экологиялық жүйелер және т.б.).
  • Клиенттер үшін ұсыныстарды іріктейтін ақпараттық жүйені жобалауда машиналық оқытуды қолдану.
  • Кластер тораптарының жүктемелерін динамикалық теңгеретін Agent-GRID көпагентті тор жүйесін дамыту.
bf

 

Басылымдар:

Найзабаева Л.К., Нуржанов Ч.А., Мукимбеков М.Ж.  Математические методы моделирования в экологической биотехнологии // Доклады Национальной Академии Наук Республики Казахстан, 2016-1, ISSN 2224-5227, Volume 1, Number 305 (2016), pp.70-82.

Найзабаева Л., Тлеубердиева Г. Метод Монте-Карло для имитационного моделирования процесса обработки заявок с использованием службы поддержки Service Desk. «Вестник Национальной Академии наук РК» № 359 (часть 1), 2016. – C. 32-39.

Найзабаева Л.К., Нарынбаев Е.М., Қалдашбеков Е.Е., Кылышбаев Н.А.  Ақпараттық  ағымдарды  банктік салада басқару және модельдеу // Materials of the international scientific-practical conference "Integration Of The Scientific Community To The Global Challenges Of Our Time",  Sharm el-Sheikh (Arab Republic of Egypt), March 23-25, 2016, pp. 143-147.

Найзабаева Л.К., Қаратабанова Ф.Ғ., Нурмашева Т.Б., Сарсенбаев Б.Т. Ақпараттық  технология  қызметінде логистикалық деңгей бойынша келісім қалыптастыру // Materials of the international scientific-practical conference "Integration Of The Scientific Community To The Global Challenges Of Our Time", Sharm el-Sheikh (Arab Republic of Egypt), March 23-25, 2016, pp.132-137.

Уткелбаев Д.А., Оразбеков Ж.Н., Туркен Г. Корпоративті мәліметтер  қорын  басқарудың клиент-серверлік  ақпараттық жүйесі // Materials of the international scientific-practical conference "Integration Of The Scientific Community To The Global Challenges Of Our Time", Sharm el-Sheikh (Arab Republic of Egypt), March 23-25, 2016, pp.147-153.

Naizabayeva L., Nurzhanov Ch., Orazbekov J., Tleuberdiyeva G. Corporate environmental information system data storage development and management. Central European Journal Open Computer Science, 2016; Online ISSN 2299-1093 (Thomson Reuters).