Skip to main content
x

Ақпараттық қауіпсіздік зертханасы

Бияшев Р.Г.

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері: ақпараттық-коммуникациялық жүйелер мен желілердегі беру және сақтау кезінде модульдік арифметикалық негізінде дамыту және талдау әдістерін, алгоритмдер және ақпаратты криптографиялық қорғау.

Зерттеу барысындағы жаңа нәтижелер:

- қауіпсіз трансшекаралық ақпарат алмасу моделі;

- қауіпсіз трансшекаралық ақпарат алмасу интеграциялық жүйесінде өзара әрекеттестік үлгісі жағынан моделі;

- ақпараттың кіруін бақылау - моделі - кіруді бақылау механизмі, байланыс аясы: - базалық квартеті, ақпарат бағытының кіруін бақылау негізгі ұғымдарды анықтамалары ұсынды. Оның семантикасы анықталды, осы ұғымдардың әрқайсысы үшін;

- терімін атрибуты кіруді бақылау (ТАРД) және түрі төлсипаты тұжырымдамасына негізделген көп критерийлер терілген атрибут кіруді бақылау (MнTAРД), анықтайды. Түр оның мәндері бар жұмыс үшін домен атрибут мәні мен функцияларын бар математикалық объектісі ретінде қаралады. іске асырылған жүйеге қатынауды бақылау тетігін түрі болып табылады;

- ТАРД үшін анықталған: домен, кіруді бақылау саясатын, бір метамоделі, модельдер, сондай-ақ қол жеткізу семантикасы моделі бойынша құрылған матрица;

- кіруді бақылау жүйесін 2015 жылы дамыған көзқарас логикалық сипаттамасын жүзеге асыру. Осы заңдылықтары сәйкес әр түрлі қауіпсіздік модельдер мен қол матрицалар жақтан алынған бір метомодел жүйесі семантикалық моделдеу TАРД және MнTAРД табылады көпдеңгейлі MнTAРД және кешігіп негізінде осы формальды модель үшін;

- мәселелер мен ИКТ мәселелері туралы үлгі ереже, атап айтқанда, қауіпсіз трансшекаралық алмасу;

- белгілі криптографиялық алгоритмдер талдау нәтижелерін алынған;

-қалыпты полинома сан жүйелері (ҚПСЖ) негізінде цифрлық қолтаңба үлгісі;

- электронды қол қою бағдарламалық моделін іске асыру, құрылымдық сұлбасы;

- трансшекаралық қорғалатын ақпарат алмасу технологиясын пайдалану мүмкіндігі бар СКЗИ негізделген берілген криптографиялық ҚПСЖ жобалау;

- толық ұлттық сегменті трансшекаралық ақпарат алмасу кілттерін генерациялау және сақтау үшін қажетті ақпаратты сақтау үшін әзірленген деректер базасының құрылымын;

- CКЗИ құрайтын модульдер бағдарламалық қамтамасыз ету іске асыру.

 

Практикалық қолдану:

Дискетке оларды жазуға және ұпай сынау кезінде қате анықтау оқығанда шифрын алу үшін дұрыс жауаптардың кодтары бар файлдарды шифрлау үшін алғашқы бірнеше жыл бойы Қазақстан Республикасының студенттерді тестілеу бағдарламасы кешенінде қолданылатын жобаланған шифрлау әдісі. Осылайша, тек үш парольдерді сәйкес келген жағдайда рұқсат шифрын рәсімге қол қадам Файлды шифрлау енгізіледі. Әр түрлі байланыс арналары, үстінен тасымалдау кезінде ақпарат сенімді қорғауға қатысты Мемлекет (ҰҚК, Қорғаныс, Ішкі істер министрлігі) сымсыз электр құрылымдарда қолданылады.

зияткерлік меншік туралы куәлік алды:

Объект интеллектуальной собственности на программный комплекс "Криптографическая защита на базе модулярной арифметики" // Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права № 1358. - Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства Юстиции РК. Астана. 2015.

 «Цифровая подпись на базе НПСС» // Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права № 1911 - Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства Юстиции РК. Астана от 9 октября 2015 г.

«GenTestCrypt» (компьютерлік бағдарлама). зияткерлік меншік объектісін мемлекеттік тіркеу туралы куәлік. (авторлар: Бияшев Р.Г., Калимолдаев М.Н., Нысанбаева С.Е., Капалова Н.А., Амиргалиева Ж.Е.) // Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Зияткерлік меншік құқықтары министрлігі (22 желтоқсан, 2010 авторлары №1877  жөніндегі комитетінің тізіліміне жазу.;

Бияшев Р.Г., Нысанбаева С.Е., Капалова Н.А., Хакимов Р.А. «Модульдік арифметикалық негізінде криптографиялық қорғау» Әділет министрлігінің Зияткерлік меншік құқықтары жөніндегі комитет - авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы бағдарламалық пакет зияткерлік меншік объектісі // сертификат №.1358. Астана. 2015.

Бияшев Р.Г., Нысанбаева С.Е., Капалова Н.А., Хакимов Р.А. «НПСС негізделген цифрлық қолтаңба» Әділет министрлігінің Зияткерлік меншік құқықтары жөніндегі комитет - авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы  // сертификат №.1911  9 қазан, 2015 Астана.

Басылымдар:

Biyashev R.,Nyssanbayeva S., KapalovaN. The Key Exchange Algorithm on Basis of Modular Arithmetic // Proceedings of International Conference on Electrical, Control and Automation Engineering (ECAE2013), Hong Kong- Lancaster, U.S.A.: DEStech Publications, 2013. – P.501-504.

Biyashev R., Kalimoldayev M., KapalovaN., Khakimov R., Nyssanbayeva S. Program Modeling of the Cryptography Algorithms on Basis of Polynomial Modular Arithmetic // Proceedings. The 5th International Multi-Conference on Complexity, Informatics, and Cybernetics. The 5thInternational Conference on Society and Information Technologies (IMCIC’14 -ICSIT 2014). – Orlando, Florida, U.S.A. 2014. – P. 49-54.

Biyashev R., Nyssanbayeva S. Modular Scheme of the Elgamal Digital Signature // Proceedings of 20th International Conference on Soft Computing MENDEL 2014. – Brno, Czech Republic, 2014. – P. 311-316.

Калимолдаев М.Н., Бияшев Р.Г., Рог О.А. Формальное представление функциональной модели многокритериальной системы разграничения и контроля доступа к информационным ресурсам // Проблемы информатики. – 2014. – № 1(22). – С. 43-55.

Biyashev R., Nyssanbayeva S., Kapalova N., Khakimov R., Modular models of the cryptographic protection of information // International Conference on Computer Networks and Information Security (CNIS2015), Changsha, China. 2015. -  P.393-398.

R. Biyashev, S. Nyssanbayeva, N. Kapalova.  Asymmetric Encryption on the Basis of Non-positional Polynomial Notations // Proceedings of the 6th International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT '15). - Salerno, Italy, 2015. - P. 225-231

Biyashev R.G., Nyssanbayeva S.E., BegimbayevaYe.Ye., Magzom M.M. Modification of the cryptographic algorithms, developed on the basis of nonpositional polynomial notations // New developments in circuits, systems, signal processing, communications and computers. Proceedings of the International Conference on Circuits, Systems, Signal Processing, Communications and Computers (CSSCC 2015) - Vienna, Austria. 2015 - 170-176 pp.

Biyashev R. G., Nyssanbayeva S. E., and Begimbayeva Ye. Y. Development of the model of protected cross-border information interaction // Open Engineering. - 2016. № 6. - P. 199 – 205

Biyashev, R. Nyssanbayeva S., Kapalova N., Haumen A.Modified symmetric block encryption-decryption algorithm based on modular arithmetic // Proceedings of the Chiang Mai, Thailand,2016. - P. 263-265.

R. Biyashev, M. Kalimoldayev, S. Nyssanbayeva, M. Magzom, // Proceedings of theInternational Conference on Wireless Communications, Network Security and Signal Processing (WCNSSP2016). - Chiang Mai, Thailand, 2016. - P.243-245.

Biyashev R. G., Nyssanbayeva S. E., and Begimbayeva Ye. Y. The Development of a Structural Scheme of National Segment in a Protected Cross-Border Space // International Conference on Advanced Material Science and Environmental Engineering. - Chiang Mai, Thailand, 2016. - P. 250-252.